Hétfő - Péntek 09:00 - 17:00

Szombat - Vasárnap - ZÁRVA

+36 84 696 303, +36 30 422 5879

info@siomedical.hu

8600 Siófok

Semmelweis u. 1.

Kövessen minket

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

Sió Medical Egészségügyi Központ.

Hatályos: 2019. október 01.
Verziószám: 1

 

Tartalom

 1. Általános tájékoztató a személyes adatok kezeléséről?
 2. Kezelt adatok köre a SióMedical-nál?
 3. Egészségügyi szolgáltatás nyújtásával, egészségügyi ellátásra irányuló szerződés teljesítésével kapcsolatos adatkezelés Panaszokkal kapcsolatos adatkezelés
 4. Telefonbeszélgetések rögzítése
 5. Egyéb megkeresésekkel, ügyfél-elégedettségi kérdőívvel, továbbá kapcsolattartással összefüggő adatkezelés Álláshirdetésre jelentkezők adatainak kezelése és toborzási adatbázissal kapcsolatos adatkezelés
 6. Hírlevélszolgáltatás, direkt marketing tárgyú megkeresések
 7. Elektronikai vagyonvédelmi rendszer működtetésével kapcsolatos adatkezelés
 8. Közösségi oldalakon létrehozott profilokkal kapcsolatos adatkezelés
 9. Tájékoztatás a cookie-król, sütikről?
 10. Mik azok a cookie-k, sütik?
 11. Milyen célból és milyen sütiket használnak a Sió Medical által működtetett honlapok?
 12. Mennyi ideig tárolódnak a sütik és hogyan törölhetők?
 13. Milyen jogok gyakorolhatóak a személyes adatok kezelésével kapcsolatban?
 14. Tájékoztatáshoz való jog
 15. Helyesbítéshez való jog
 16. Adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása; törléshez, elfeledtetéshez’ való jog
 17. Tiltakozáshoz való jog
 18. Adatkezelés korlátozása
 19. Adathordozhatóság
 20. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok gyakorlása
 21. Még nem vagyok nagykorú; hogyan járjak el?
 22. Elhunyt hozzátartozó személyes adataival kapcsolatban milyen jogok gyakorolhatóak?
 23. Jogorvoslati lehetőségek – Adatvédelmi tisztviselő, felügyeleti szerv, bíróság
 24. Adatfeldolgozók:
 25. Telefonos hangrögzítésnél meghallgatható adatvédelmi tájékoztató

 


A jelen tájékoztató („Tájékoztató”) a Sió Medical Egészségügyi Központ (továbbiakban „Sió Medical“)által, kezelt, azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ (személyes adat) kezelésére vonatkozik.

A következőkben Ön tájékoztatást kaphat arról, hogy a Sió Medical milyen személyes adatokat kezel, milyen célból és jogalapon, mennyi ideig, továbbá arról, hogy a Sió Medical által kezelt személyes adatokat kik ismerhetik meg, azokhoz kik férhetnek hozzá.
Ezeken kívül a lentiekben részletes felvilágosítást talál arról is, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban milyen jogok illetik meg Önt és azok hogyan gyakorolhatóak.

Amennyiben az adatkezeléssel vagy a jelen tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban kérdése, észrevétele van, küldje el a siomedicalkft@gmail.com e-mail címre.

A Sió Medical a jelen adatkezelési tájékoztatót különösen új adatkezelés bevezetése, vagy már folyamatban lévő adatkezelés változása esetén módosíthatja, melyről elsősorban honlapján tájékoztatja ügyfeleit és a további érintett természetes személyeket.

1. Általános tájékoztató a személyes adatok kezeléséről?

A Sió Medical a tevékenysége során tudomására jutott, valamely természetes személyre vonatkozó információt (pl.: személyazonosító adatot, elérhetőségi adatot, egészségügyi adatot stb.) azaz személyes adatot a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU rendeletnek (Általános adatvédelmi rendelet – GDPR), továbbá a vonatkozó magyar adatvédelmi jogszabályoknak megfelelőenadatkezelőként kezeli és védi.

Név:

Székhely és postai levelezési cím:

E-mail cím:

Honlap címe:

 

A személyes adatokra vonatkozó adatkezelés fogalomkörébe tartozik a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így például a rögzítés, tárolás, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, törlés, illetve a megsemmisítés is. A Sió Medical a személyes adatok kezelése során megteszi a szükséges és megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozza az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést és azok jogosulatlan felhasználását. Így különösen, biztosítja létesítményei fizikai védelmét (pl.: beléptető- és kamerarendszer működtetésével), és elektronikus rendszerei illetéktelen hozzáférés elleni védelmét logikai védelmi intézkedésekkel (pl.: tűzfal, biztonságos hitelesítés alkalmazásával).

A Sió Medical által kezelt személyes adatokhoz alkalmazottai és közreműködői férhetnek hozzá, a feladataik teljesítéséhez, és az Ön részére való szolgáltatásnyújtáshoz szükséges mértékben, titoktartási kötelezettségvállalás mellett. Ezen kívül a Sió Medical az általa kezelt adatokat továbbíthatja harmadik személyeknek pl.: hatóságoknak, jogszabályi kötelezettségei teljesítése érdekében. Adattovábbításra sor kerülhet az Ön részére való szolgáltatásnyújtás érdekében (pl.: külső szolgáltató igénybevétele esetén) továbbá akkor is, ha a Sió Medical egyes adatkezelési műveletekhez (pl.: adattárolás, rendszerezés) harmadik személyt, a nevében és utasításai szerint eljáró adatfeldolgozót vesz igénybe. A Sió Medical az utóbbi adatkezelés esetén is biztosítja, hogy a személyes adatok csak olyan adatfeldolgozó részére kerüljenek továbbításra, aki megfelelő biztonsági protokollal biztosítja az adatkezelés és az Ön személyes adatai biztonságát.

A Sió Medical fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. Erre való tekintettel, az adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos kérdések felmerülése esetén javasolt meglátogatni a Sió Medical weboldalát abból a célból, hogy az aktuálisan érvényes Tájékoztató információihoz hozzáférhessen.

2. Kezelt adatok köre a Sió Medical-nál?

Az alábbiakban általános tájékoztatást talál a Sió Medical különböző célú adatkezeléseiről. Amennyiben személyre szabott tájékoztatást kíván kapni pl.: arról, hogy az Ön személyes adatait a Sió Medical pontosan milyen címzetteknek továbbította és mikor, akkor kérését küldje el a siomedicalkft@gmail.com e-mail címre.

Egészségügyi szolgáltatás nyújtásával, egészségügyi ellátásra irányuló szerződés teljesítésével kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja Egészségügyi szolgáltatás nyújtása, erre irányuló szerződés megkötése, módosítása és megszüntetése, a szerződéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése, jogok és esetlegesen felmerülő követelések érvényesítése, igényérvényesítéssel szembeni védekezés, továbbá kapcsolattartás.
Adatkezelés jogalapja Egészségügyi ellátásra irányuló szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont)

Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont) Sió Medical igényérvényesítésre vonatkozó jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont)

Érintett személyes adatok köre A Sió Medical az alábbi adatokat kezeli:

 • Személyazonosító adatok (pl.: név, születési idő, anyja neve),
 • Elérhetőségi adatok (lakcím, postacím, telefonszám, email cím),
 • egészségügyi ellátással összefüggésben keletkezett egészségügyi adatok, továbbá TAJ azonosító,
 • valamely egészségbiztosítást nyújtó biztosító által csoportos egészségbiztosítás keretében biztosított személy esetében a munkahely, biztosítási csomag

Munkakör, vallási meggyőződés és faji származás, amennyiben annak az egészségügyi szolgáltatás nyújtása szempontjából jelentősége van, 
A fenti személyes adatokat részben Ön, mint érintett személy adja meg a Sió Medical- nak az egészségügyi szolgáltatással összefüggésben, vagy a Sió Medical az Ön hozzájárulásával más egészségügyi szolgáltatótól szerzi be azokat. Továbbá, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás esetében az Ön munkáltatója, mint a Sió Medical ügyfele továbbítja a Sió Medical részére a foglalkozás- egészségügyi vizsgálathoz szükséges személyazonosító és elérhetőségi adatokat. Amennyiben Ön valamely egészségbiztosítást nyújtó biztosító által biztosított személy, akkor az egészségügyi szolgáltatás nyújtása érdekében az egészségbiztosító személyazonosító és elérhetőségi adatokat továbbít a Sió Medical részére.

Mi az egészségügyi adat? Az egészségügyi adatok körébe tartozik minden olyan adat, amely egy természetes személy testi, pszichikai állapotára vonatkozik, továbbá minden olyan adat, amely az egészségi állapotára vonatkozóan az általa igénybe vett egészségügyi szolgáltatással összefüggésben keletkezett.

Adatkezelés időtartama; törlés A Sió Medical az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény alapján az egészségügyi dokumentáció részét képező, az egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos valamennyi egészségügyi és személyazonosító adatot az adatfelvételtől számított 30 évig, a zárójelentést 50 évig kezeli, megőrzi. A képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt annak készítésétől számított 10 évig kezeli, őrzi. E határidők elteltével a személyes adatokat tartalmazó egészségügyi dokumentációtörlésre, megsemmisítésre kerül.
Címzettek osztályai, adattovábbítás A Sió Medical a személyes adatokat az alábbi címzettek részére továbbítja:

 • az egészségügyi szolgáltatás, ellátás nyújtása, szerződés teljesítése céljából, ahhoz szükséges adatokat, egészségügyi szolgáltató partnerei részére (pl.: laborvizsgálatok elvégzése, sürgősségi ellátás, egyes különleges ellátások érdekében);
 • jogszabályban meghatározott hatóságok részére, bejelentési kötelezettség teljesítése érdekében (pl.: implantátum beültetése esetén a Központi Implantátumregiszternek való adatszolgáltatás);
 • – törvényben meghatározott hatóságok, bíróságok részére, azok hivatalos megkeresésére, felhívására, jogszabály alapján;
 • – dokumentumarchiválási, irattárolási szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozója részére, adatfeldolgozási szerződés alapján;
 • – szerverszolgáltatást nyújtó adatfeldolgozója részére, adatfeldolgozási szerződés alapján;
 • – küldemények kézbesítését végző társaságok, mint adatfeldolgozók részére a kézbesítéshez szükséges adatokat (név és cím), adatfeldolgozási szerződés alapján.
Adatszolgáltatás elmaradásának következménye Az adatszolgáltatás az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához, a szerződés teljesítéséhez szükséges, ezért az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem, vagy nem megfelelően nyújtható szolgáltatás.

Panaszokkal kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja: Panaszügyintézés, panasszal érintett eset körülményeinek kivizsgálása és a panasz kezelése.

Adatkezelés jogalapja Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont);

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben foglalt, panaszkezelésre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont);

Az Ön, mint érintett személy hozzájárulása, amelyet a panasz benyújtásával ad meg a Sió Medical részére, különösen abban az esetben, amikor nem Ön vette igénybe az egészségügyi szolgáltatást, hanem például hozzátartozója, de a panaszt Ön nyújtja be (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Érintett személyes adatok köre Panasz benyújtójának panaszban megadott személyazonosító adatai (jellemzően: név, e-mail cím, lakcím), továbbá a panaszban foglalt személyes, adott esetben egészségügyi adatok.

Adatkezelés törlés időtartama; Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 29 § (4) alapján az adatkezelés időtartama a panaszügy lezárásától számított 5 év, amelynek elteltével az adatok törlésre, megsemmisítésre kerülnek.

Címzettek kategóriái, adattovábbítás A Sio Medical a panaszokkal kapcsolatos személyes, adott esetben egészségügyi adatokat az alábbi címzettek részére továbbítja:

 • az egészségügyi szolgáltató partnerek részére, a panasszal érintett egészségügyi szolgáltatás körülményeinek kivizsgálása céljából;
 • törvényben meghatározott hatóságok, bíróságok részére, azok hivatalos megkeresésére, felhívására, jogszabály alapján;
 • dokumentumarchiválási, irattárolási szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozója részére adatfeldolgozási szerződés alapján;
 • küldemények kézbesítését végző társaságok, mint adatfeldolgozók részére a kézbesítéshez szükséges adatokat (név és cím), adatfeldolgozási szerződés alapján. – valamely egészségbiztosítást nyújtó biztosító által biztosított személy esetében a biztosító vagy a munkáltató részére, amennyiben a panasz valamelyikükön keresztül érkezett és az érintett személy a panaszkezeléssel kapcsolatban hozzájárult a személyes adatok biztosító, vagy munkáltatója részére való továbbításához.
Adatszolgáltatás elmaradásának következménye A panaszhoz kapcsolódó valamennyi releváns adat szükséges a panasz kezeléséhez, a körülmények kivizsgáláshoz. Az adatszolgáltatás elmaradása, vagy hiányos volta esetén a panasz nem, vagy nem megfelelően kezelhető.

Telefonbeszélgetések rögzítése

Adatkezelés célja A telefonbeszélgetések rögzítésének általános célja annak bizonyítása, hogy a beszélgetés során mi hangzott el. Telefonon tett panaszok esetében a cél a panasz pontos felvétele, rögzítése. Továbbá, cél a szolgáltatásnyújtás, telefonos megkeresésekre való megfelelő válaszadás és a Sió Medical szolgáltatásai minőségének folyamatos fejlesztése.
Adatkezelés jogalapja Az adatkezelés jogalapja az Ön, mint érintett hozzájárulása, amelyet a rögzítésre való figyelemfelhívást követően a hívás folytatásával ad meg (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Továbbá jogalap a Sió Medical minőségbiztosításra és igényérvényesítésre vonatkozó jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).
Érintett személyes adatok köre Az érintett személy hangja és a +36 (84) 696 303 számra kezdeményezett és azon folytatott telefonbeszélgetés során elhangzott személyes adatok, a hívás időpontja, tartama és a hívószám.
Adatkezelés időtartama; törlés Az adatkezelés időtartama az elévülési időnek felel meg (igényérvényesítési határidő – 5 év a hívás végétől számítottan, panaszügyek esetében a panaszügy lezárásától számítottan), amelynek elteltével az adatok törlésre, megsemmisítésre kerülnek.
Címzettek kategóriái, adattovábbítás A Sió Medical a telefonbeszélgetés során megadott személyes adatokat az alábbi címzettek részére továbbítja: – törvényben meghatározott hatóságok, bíróságok részére, azok hivatalos megkeresésére, felhívására, jogszabály alapján.
Adatszolgáltatás elmaradásának következménye Telefonon megtett panasz esetében adatszolgáltatás elmaradása, vagy hiányos volta esetén a panasz nem, vagy nem megfelelően kezelhető. Egyéb esetekben személyes adatok megadása nélkül az érintett személy kérelme nem teljesíthető, személyét érintő kérdésére válasz nem adható.
Adatkezelés célja Az adatkezelés célja a kapcsolattartás, adott esetben a Sió Medicalal kötött szerződés teljesítése, szolgáltatás nyújtása, szolgáltatás minőségével kapcsolatos visszajelzés gyűjtése, kiértékelése és ezen keresztül a szolgáltatás színvonalának emelése. Egyéb esetekben a bejelentésekre, megkeresésekre, kérdésekre való válaszadás.
Adatkezelés jogalapja A Sió Medical szerződéses partnerei által a szerződésben kapcsolattartóként megjelölt személyek esetében az adatkezelés jogalapja a Sió Medical és a szerződéses partnerének a szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

Egyéb bejelentések, megkeresések, kérdések illetve ügyfélelégedettségi kérdőív kitöltése esetén az Ön, mint érintett személy hozzájárulása, amelyet a megkeresés elküldésével, kérdőív kitöltésével és aláírásával ad meg a Sió Medical részére (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Érintett személyes adatok köre köre A kapcsolattartóként szerződésben megjelölt személy, továbbá a bejelentéssel, megkereséssel és kérdéssel a Sió Medical-hoz (közvetlenül, vagy a Sió Medical adatfeldolgozója által szerkesztett, a

https://www.Siómedical.hu  forduló személy:

vagy illetve felületen keresztül)

 • neve,
 • (munkahelyi) telefonszáma,
 • (munkahelyi) e-mail címe,
 • megkeresésben, bejelentésben, ügyfél-elégedettségi 
kérdőívben foglalt további személyes adatok
Adatkezelés időtartama; törlés Szerződéses kapcsolattartó személyes adatai tekintetében az adott szerződés fennállta alatt és annak megszűnését követően az elévülési idő (igényérvényesítési határidő – 5 év) elteltéig tart az adatkezelés. Egyéb esetekben az adatkezelés időtartama a megkeresés beérkezését követő 5 év (elévülési idő), amelynek elteltével az adatok törlésre, megsemmisítésre kerülnek.
Címzettek kategóriái, adattovábbítás A Sió Medical a személyes adatokat az alábbi címzettek részére továbbítja:

 • törvényben meghatározott hatóságok, bíróságok részére, azok hivatalos megkeresésére, felhívására, jogszabály alapján;
 • dokumentumarchiválási, irattárolási szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozója részére, adatfeldolgozási szerződés alapján.

A Sió Medical által működtetett honlapokon megadott adatokhoz az adott weboldal készítője, szerkesztője, mint a Sió Medical adatfeldolgozója is hozzáférhet.

Adatszolgáltatás elmaradásának következménye Kapcsolattartói adatok hiányában a kapcsolattartás ellehetetlenül.

Álláshirdetésre jelentkezők adatainak kezelése és toborzási adatbázissal kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja: Álláshelyek saját toborzási adatbázis betöltése, összeállítása.

Adatkezelés jogalapja Az adatkezelés jogalapja az Ön, mint pályázó hozzájárulása, amelyet a pályázata benyújtásával ad meg a Sió Medical részére (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Egyéb esetekben a jogalap a Sió Medical álláshelyek betöltésére vonatkozó jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).
Érintett személyes adatok köre Pályázók esetében közvetlenül a pályázótól, vagy valamely állásportálon keresztül kapott adatok:

 • név;
 • elérhetőségi adatok (telefonszám, e-mail cím);
 • minden olyan személyes adat, amelyet a pályázó önéletrajzában, pályázatával összefüggésben közöl. Sió Medical toborzási adatbázisában szereplők esetén:
 • név;
 • továbbá olyan személyes adatok, amelyeket az érintett személy közösségi oldalakon, állásportálokon magáról közzétesz (pl.: végzettségre, szakmai gyakorlatra vonatkozó adatok).
Adatkezelés időtartama; törlés Eredménytelen pályázat esetében a pályázat benyújtását, továbbá toborzási adatbázisban szereplő személyek esetében az adatoknak a Sió Medical saját toborzási adatbázisába való felvételét követő 2 év. Az adatok ezt követően törlésre, megsemmisítésre kerülnek.
Címzettek kategóriái, adattovábbítás A Sió Medical a pályázók személyes adatait csak a Sió Medical vezetői részére továbbíthatja.
Adatszolgáltatás elmaradásának következménye Pályázók esetében a hiányos adatszolgáltatás nem teszi lehetővé a pályázat eredményes elbírálását.

Hírlevélszolgáltatás, direkt marketing tárgyú megkeresések

Adatkezelés célja Közvetlen üzletszerzés, a Sió Medical szolgáltatásainak népszerűsítése, szolgáltatásai igénybevételének elősegítése.
Adatkezelés jogalapja Az Ön, mint érintett személy hozzájárulása, továbbá a Sió Medical közvetlen üzletszerzésre vonatkozó jogos érdeke.
Érintett személyes adatok köre Az Ön, mint érintett személy által megadott alábbi adatok:

 • név,
 • e-mail cím.
 • IPcím
 • Feliratkozás időpontja

Adatkezelés időtartama; A Sió Medical a személyes adatokat az adatkezelés törlés elleni tiltakozásig, ill. a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

Címzettek osztályai, adattovábbítás A Sió Medical a személyes adatokat kizárólag törvényben meghatározott hatóságok, bíróságok részére, azok hivatalos megkeresésére, felhívására, jogszabály alapján továbbítja.
Adatszolgáltatás elmaradásának következménye Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem nyújtható hírlevélszolgáltatás.

Elektronikai vagyonvédelmi rendszer működtetésével kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja A Sió Medical vagyonvédelmi célból a Sió Medical. (8600 Siófok. Semmelweis u 1) területén, az ügyfélváró helyiségekben kamerarendszert üzemeltet, működtet. A vizsgáló és rendelő helyiségekben, kórtermekben kamerák nem kerültek elhelyezésre.
Adatkezelés jogalapja Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, amelyet a kamerával megfigyelt helyiségekbe való belépéssel ad meg, továbbá a Sió Medical vagyonvédelemhez fűződő jogos érdeke.
Érintett személyes adatok köre E körben a Sió Medical által kezelt személyes adat az érintettről készült képfelvétel, az érintett személy felvételen látható magatartása, továbbá a felvétel készítésének ideje.
Adatkezelés időtartama; törlés A felvételeket a Sió Medical a személy-és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény alapján hatósági, bírósági felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 14 munkanap elteltével törli.
Címzettek kategóriái, adattovábbítás A Sió Medical a kamerafelvételeket kizárólag törvényben meghatározott hatóságok, bíróságok részére továbbítja, azok hivatalos megkeresésére, felhívására, jogszabály alapján.
Adatszolgáltatás elmaradásának következménye Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem nyújtható szolgáltatás azon egészségügyi szolgáltató helyeken, ahol kamerák kerültek elhelyezésre.

A felvételeket a Sió Medical kizárólag lezárt helyiségben lévő saját szerverein tárolja, fokozott adatbiztonsági intézkedések mellett. A felvételekhez illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá, csak a Sió Medical arra jogosult alkalmazottai, közreműködői, és vagyonvédelmi feladatokat ellátó adatfeldolgozói (adatfeldolgozási szerződés alapján), feladataik ellátásához

szükséges mértékben. Ön, mint érintett személy kérheti, hogy a Sió Medical ne semmisítse meg a felvételeket, bíróság, vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb 30 napig, amennyiben az az Ön joga vagy jogos érdeke érvényesítéséhez szükséges (pl.: esetleges bűncselekmény körülményeinek feltárása érdekében). Ön, mint érintett csak olyan felvételről kérhet másolatot, amelyen más személy nem szerepel, vagy nem felismerhető.

Közösségi oldalakon létrehozott profilokkal kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja Sió Medical közösségi profiljainak (Facebook, LinkedIn) működtetése, moderálása, Sió Medical szolgáltatásainak ismertetése, látogatottsági adatok elemzésén keresztül a Sió Medical szolgáltatásainak folyamatos fejlesztése.
Adatkezelés jogalapja Az adatkezelés jogalapja egyrészt az Ön, mint érintett személy hozzájárulása, amelyet pl.: az oldalra való belépésével, vélemény, vagy a Sió Medical bejegyzéseihez fűzött hozzászólás írásával ad meg (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Másrészt a Sió Medical közösségi profiljának megfelelő működtetéséhez, moderálásához fűződő jogos érdeke (pl.: sértő hozzászólások törlésére vonatkozóan; GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

Érintett személyes adatok köre Név, és minden olyan személyes adat, amelyet az érintett személy a közösségi oldalon és a Sió Medical közösségi profiljával kapcsolatban magáról

közzétesz, hozzászólásában leír.

Adatkezelés időtartama; törlés Az oldalra való belépéstől, hozzászólás írásától számított legkésőbb 5 év (általános elévülési idő) elteltével a személyes adatok (ideértve a hozzászólásokat is) törlésre kerülnek.
Címzettek kategóriái, adattovábbítás A Sió Medical a közösségi oldalakon létrehozott profiloldalainak működtetésével kapcsolatban tudomására jutott adatokat nem továbbítja senkinek sem.
Adatszolgáltatás elmaradásának következménye Az adatszolgáltatás elmaradása nem jár következménnyel.

3. Tájékoztatás a cookie-król, sütikről?

Mik azok a cookie-k, sütik?

A cookie (süti) egy kisméretű adatfájl, adategyüttes, amely egy weboldal meglátogatása, böngészése során kerül az Ön eszközére (számítógépére, telefonjára, táblagépére).

A sütik sokféle célt szolgálhatnak. Leggyakrabban a felhasználói élmény növelése, továbbá célzott reklámok elhelyezése érdekében gyűjtenek adatokat a meglátogatott weboldal használatáról, látogatottságáról.

A cookie-k nem alkalmasak egy weboldal látogatójának személy szerinti azonosítására, kizárólag a látogató eszközének (számítógépének, telefonjának, táblagépének) felismerésére. Nem alkalmasak programok vagy vírusok futtatására sem.

Milyen célból és milyen sütiket használnak a Sió Medical által működtetett honlapok?

A Sió Medical az alábbi, általa működtetett honlapokon alkalmaz sütiket:

A Sió Medical a fenti weblapok vonatkozásában az alábbi, harmadik féltől származó külső sütiket alkalmazza, azaz olyan cookie-kat, amelyeket nem a Sió Medical , hanem egy külső szolgáltató hozott létre.

Cookie Süti funkciója és a süti által gyűjtött adatok

Weboldal megnevezése, címe (aldomaineket beleértve):
Google Adwords cookie-k Ezek a sütik a Sió Medical weblapjain való látogatásokról gyűjtenek adatokat (pl.: meglátogatott aloldalak). Remarketing célúak, azaz lehetővé teszik, hogy az Ön számára, a Sió Medical honlapjain való látogatásai alapján, más weblapokon célzott Sió Medical hirdetések jelenjenek meg.
Google Analytics cookie-k Ezek a sütik a honlapok használatáról, látogatottságáról való elemzések készítése érdekében, a Sió Medical honlapjain való látogatásokról statisztikai adatokat gyűjtenek (pl.: megtekintett aloldalak, látogatók száma, hozzávetőleges földrajzi helyzetük stb.). A Sió Medical a Google Analytics szolgáltatáson keresztül, a weboldalai forgalmáról és használatáról kapott statisztikai adatokat a honlapjai fejlesztésére használja fel.
Facebook cookie-k Ezek a sütik szintén a Sió Medical honlapok használatáról gyűjtenek adatokat (pl.: megtekintett aloldalak), annak érdekében, hogy a Facebook felületén az Ön számára célzott Sió Medical hirdetések jelenjenek meg.

A fenti sütikről további információkat az alábbi weboldalakon talál:

https://policies.google.com/technologies/types https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage https://www.facebook.com/help/cookies/

Mennyi ideig tárolódnak a sütik és hogyan törölhetők?

A fenti sütik a Sió Medical weblapjainak látogatása során adott engedélyével, azaz az Ön hozzájárulásával kerülnek elhelyezésre a böngészésre használt eszközén. Élettartamuk változó, de legkésőbb az elhelyezésüket követő 2 év elteltével önműködően törlésre kerülnek. Ugyanakkor Ön a sütiket bármikor törölheti, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a sütik alkalmazását tiltsa. Az alábbi linkeken tájékozódhat a cookie-k törléséről, illetve tiltásáról a leggyakrabban használt böngészők esetében:

 • Google Chrome
 • Firefox
 • Microsoft Internet Explorer

A cookie-k alkalmazásának tiltása esetén azonban előfordulhat, hogy a Sió Medical weboldalak a tervezettől eltérően, nem optimálisan fognak működni az Ön böngészőjében.

4. Milyen jogok gyakorolhatóak a személyes adatok kezelésével kapcsolatban?

Önnek joga van:

 • a tájékoztatáshoz, személyes adataihoz való hozzáféréshez, másolat igényléséhez
 • személyes adatai helyesbítéséhez,
 • adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásához, személyes adatai törléséhez, azaz 
az ’elfeledtetéshez’,
 • az adatkezelés elleni tiltakozáshoz,
 • az adatkezelés korlátozásához,
 • az adathordozhatósághoz, és – jogorvoslathoz.

Tájékoztatáshoz való jog

A 2. pontban részletezett információkon túlmenően az 1. pontban megadott elérhetőségeken Önre vonatkozó konkrét tájékoztatást kérhet a Sió Medical től arról, hogy kezeli-e személyes adatát, ha igen, akkor milyen adatát, milyen célból és jogalapon, mennyi ideig, továbbá felvilágosítást kérhet arról, hogy hogyan jutott el a Sió Medical hez a személyes adata, azt továbbította-e, vagy ahhoz hozzáférést biztosított-e harmadik személynek, ha igen kinek, mikor, milyen célból, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos konkrét jogairól is felvilágosítást kérhet. A tájékoztatást a Sió Medical díjmentesen nyújtja, de egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó kérelem esetén a vonatkozó jogszabályban biztosított lehetőséggel élve – a Sió Medical (az adminisztratív költségekre figyelemmel, arányos) ésszerű mértékű díjat számíthat fel, vagy nem teljesíti a tájékoztatásra vonatkozó kérelmét.

Kérheti a kezelt személyes adatairól készült másolat kiadását, elektronikus vagy más (különösen papír) formátumban, melynek ellenértékeként – a vonatkozó jogszabályban biztosított lehetőséggel élve – a Sió Medical (az adminisztratív költségekre figyelemmel, arányos) ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

A tájékoztatásra vonatkozó kérelmét a Sió Medical mások jogainak (különösen az üzleti titok és a szellemi alkotások védelméhez való jog) tiszteletben tartásával teljesíti.

Helyesbítéshez való jog

Amennyiben tudomására jut, hogy a Sió Medical által kezelt, rendszereiben tárolt valamely személyes adata (így különösen pl.: kapcsolattartásra szolgáló adata, e-mail címe, telefonszáma) helytelen (pl.: elírás folytán), vagy hiányos, akkor az 1. pontban megadott elérhetőségekre küldött kérelmére a Sió Medical rendszereiben a hiányos személyes adatait kiegészíti, a helytelen személyes adatait helyesbíti. Továbbá, a Sió Medical a helyesbítésről tájékoztatja azokat a harmadik személyeket is, akiknek részére az Ön személyes adatait továbbította, kivéve, ha ez lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása; törléshez, elfeledtetéshez’ való jog

Az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni, amely ugyanakkor nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

Ha Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja és

 • az adatkezelésnek más jogalapja nincs, vagy
 • ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy
 • az adatkezelés jogellenes, vagy
 • az adatokat jogszabály alapján törölni szükséges, akkor az 1. pontban megadott 
elérhetőségekre küldött kérelmére a Sió Medical a személyes adatait és azok másolatait rendszereiből véglegesen törli, ill. megsemmisíti azokat. Továbbá, a Sió Medical a törlésről tájékoztatja azokat a harmadik személyeket is, akiknek részére az Ön személyes adatait továbbította, kivéve, ha ez lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az adatkezelés a Sió Medical vagy egy harmadik fél jogos érdekén alapul, Önnek joga van tiltakozni az adatkezelés ellen az 1. pontban megadott elérhetőségeken, mely esetben az Ön személyes adatait a továbbiakban a Sió Medical nem kezeli, kivéve, ha az adatkezelést kényszerítő erejű, jogos ok indokolja.

Adatkezelés korlátozása

Az 1. pontban megadott elérhetőségeken kérheti az Ön személyes adataira vonatkozó adatkezelés korlátozását, amely esetben a Sió Medical a személyes adatait csupán tárolhatja, anélkül, hogy azokat felhasználná, vagy azokon további adatkezelési műveletet (pl.: továbbítást, törlést) végezne; utóbbiakra a korlátozás alatt csak akkor kerülhet sor, ha Ön azokhoz hozzájárul, vagy azok jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, illetve harmadik személy jogainak, az Unió, vagy valamely uniós tagállam fontos közérdekének védelméhez szükségesek. Továbbá, a korlátozásról a Sió Medical tájékoztatja azokat a harmadik személyeket is, akiknek részére az Ön személyes adatait továbbította, kivéve, ha ez lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Az adatkezelés korlátozását akkor kérheti,

 • ha úgy véli, hogy az adatai pontatlanok és nem szeretné, ha azokat a Sió Medical felhasználná mindaddig, amíg helyesbítésre nem kerülnek, illetve
 • ha véleménye szerint az adatkezelés jogellenes, vagy

– a Sió Medical általi adatkezelés célja megszűnt, de nem szeretné, hogy az adatai törlésre kerüljenek, mert azokra pl.: jogi igényének előterjesztéséhez, védelméhez, érvényesítéséhez szüksége van.

Kérheti a korlátozást a Sió Medical vagy harmadik személy jogos érdekén alapuló adatkezelés elleni tiltakozással egyidejűleg is, mely esetben a korlátozás legfeljebb a tiltakozás iránti kérelem elbírálásáig tart.

Adathordozhatóság

Ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, vagy az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy automatizált módon történik, akkor az 1. pontban megadott elérhetőségeken kérheti kizárólag az Ön által a Sió Medical rendelkezésére bocsátott, Önre vonatkozó személyes adatok tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban való továbbítását a saját, vagy Ön által megjelölt más adatkezelő számára, egészségügyi adatok esetében orvosi titoktartás alóli felmentés mellett. A kérelmét a Sió Medical mások jogainak (különösen az üzleti titok és a szellemi alkotások védelméhez való jog) tiszteletben tartásával teljesíti.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok gyakorlása

A fentiekben részletezett adatkezeléssel kapcsolatos jogainak gyakorlására irányuló kérelmét, megkeresését az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken nyújthatja be. Kérjük, hogy a kérelmében adja meg legalább két személyes adatát, amellyel a Sió Medical be tudja azonosítani Önt (pl.: név és telefonszám, név és e-mail cím). Kérelmét, észrevételét szóban is megteheti az 1. pontban megjelölt telefonszámon, azonban a Sió Medical minden esetben írásban (elsősorban az Ön által választott formában, ennek hiányában a Sió Medical saját döntése szerint elektronikusan e-mail-en keresztül, vagy papír alapon, postai úton) ad választ, felvilágosítást. Kérjük, hogy az írásban (e-mail-en vagy papír alapon benyújtott) kérelmében jelölje meg, hogy milyen formában szeretne választ kapni (pl.: elektronikusan e-mail-en keresztül, vagy papír alapon, postai úton), ellenkező esetben a választ a Sió Medical a kérelmének megfelelő formában továbbítja Önnek. A Sió Medical az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmére, megkeresésére érdemi választ a beérkezéstől számított 30 napon belül, kivételesen (pl.: a kérelem összetettségére tekintettel) 60 napon belül ad. Utóbbi esetben külön tájékoztatja a válaszadási határidő meghosszabbításáról és annak okairól, a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül.

Még nem vagyok nagykorú; hogyan járjak el?

Ha még nem töltötted be a 16. életévedet, akkor a törvényes képviselőd, azaz leggyakrabban a szülői felügyeletet gyakorló szülőd hozzájárulásával érvényesítheted a fentiekben részletezett jogokat. Ha a 16. életévedet betöltötted, de a 18-at még nem, akkor önállóan adhatsz adatkezeléshez való hozzájárulást, viszont a fentiekben részletezett jogokat csak a törvényes képviselőd, azaz leggyakrabban a szülői felügyeletet gyakorló szülőd hozzájárulásával gyakorolhatod.

Elhunyt hozzátartozó személyes adataival kapcsolatban milyen jogok gyakorolhatóak?

Az érintett személy halálát követő 5 évig az általa még életében közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban erre meghatalmazott személy jogosult gyakorolni az érintett személy személyes adataival kapcsolatban a tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez, tiltakozáshoz és az adatkezelés korlátozásához való jogot. Amennyiben az érintett személy életében senkit nem hatalmazott meg, akkor a halálát követő 5 évig a közeli hozzátartozója (a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér, mint közeli hozzátartozók közül az, aki elsőként lép fel) jogosult a helyesbítéshez és a tiltakozáshoz való jogot gyakorolni, továbbá abban az esetben, ha az adatkezelés már az érintett személy életében is jogellenes volt, vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt, akkor a törléshez való és az adatkezelés korlátozásához való jogot is gyakorolhatja. A Sió Medical az elhunyt személy személyes adataival kapcsolatban az arra jogosulttól érkező megkeresésre, kérelemre a beérkezéstől számított 25 napon belül ad választ.

6. Jogorvoslati lehetőségek – Adatvédelmi tisztviselő, felügyeleti szerv, bíróság

Az adatkezeléshez és a fentiekben részletezett jogok gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben, továbbá a Sió Medical adatkezelési kérelmekre, megkeresésekre adott válaszára vonatkozóan a Sió Medical adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat, az alábbi elérhetőségeken:

Sió Medical adatvédelmi tisztviselője

Budai Zsuzsanna

siomedicalkft@gmail.com

8600, Siófok Semmelweis u 1

A Sió Medical általi adatkezeléssel kapcsolatban panasszal fordulhat az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

1530 Budapest, Pf.: 5. ugyfelszolgalat@naih.hu +36 (1) 391-1400 http://naih.hu

Székhely:

Levelezési cím: E-mail cím: Telefonszám:
Honlap elérhetősége:

Fentieken túlmenően adatkezeléssel kapcsolatos jogainak, igényeinek érvényesítése érdekében bírósághoz is fordulhat. A peres eljárást a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

A személyes adat rendelkezésre bocsátásával Ön megerősíti, hogy a Tájékoztatónak az adat rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja. Az egyes külön szolgáltatások igénybevétele során további specifikus adatvédelmi feltételek is alkalmazandók, melyekről Ön az adott szolgáltatás igénybevétele előtt kaphat tájékoztatást, beleértve a betegfelvétel és az egészségügyi ellátás egyes lépései során történő adatfelvételt és az ahhoz kapcsolódó tájékoztatást is.

7. Adatfeldolgozók:

A Társaság üzleti tevékenységének elősegítésére, valamint a Weboldal folyamatos és megfelelő működőképességének biztosítása érdekében, az Adatkezelő által hírlevél küldéshez használt szoftver információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása érdekében, a szoftver biztonságos működtetésének szükséges technikai műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján adatfeldolgozót vehet igénybe.

• •

A Sió Medical adatfeldolgozóinak köre:

Iconomix Kft. Képdoktor Kft.

Dr. Szalay László

Corden International Egészségügyi Szervező és Kereskedelmi Kft.

Synlab Hungary Kft.

A Sió Medical Center elektronikus hírlevél kiküldésében közreműködő adatfeldolgozóinak köre:

 

8. Telefonoshangrögzítésnél meghallgatható adatvédelmitájékoztató

„Tájékoztatjuk, hogy a beszélgetést a Sió Medical Center Kft. minőségbiztosítási és adatvédelmi okokból rögzíti. A részletes adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatót meghallgathatja a xXx.gomb megnyomásával vagy elolvashatja honlapunkon található szabályzatunkban.”

A telefonos hangrögzítés részletes adatvédelmi tájékoztatója:
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (3)-(4) bekezdése alapján a Sió

Medical Kft-vel (továbbaikban: „Társaság”) folytatott beszélgetése rögzítésre kerül.

adatkezelés célja: panaszok rögzítése, kivizsgálása, elbírálása

kezelt adatok köre:az ügyfél által megadott adatok (név, lakcím/levelezési cím, telefonszám, email cím, egyéb, az ügyfél által önként megadott a bejelentésben szereplő adatok), egyedi azonosítószám, az ügyfélszolgálati call center-en (telefonközpont) keresztül fogadott és indított hívások hanganyaga (ügyfél, ügyfélnek nem minősülő érintett és az ügyfélszolgálati munkatárs hangja)

adatkezelés jogalapja:
a GDPR 6.cikk (1) a) szerinti érintett önkéntes hozzájárulása (melyet a telefonbeszélgetés

elején elérhető rövidített tájékoztató meghallgatását követően a hívás folytatásával ad meg)

ügyfélpanasz elintézése a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény („”) 17/A. § (2)-(6) szerint

adattárolás határideje:

A hozzájárulás visszavonása hiányában az adott hangfelvételt és a kapcsolódó személyes adatokat a Társaság 5 évig őrzi meg (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § (1) szerint), a Társaság esetleges polgári jogi igényeinek érvényesítésére, valamint az érintettek esetleges polgári jogi igényeivel szembeni védekezésre tekintettel.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni [Fgytv. 17/A. § (7)]

Önnek, mint ügyfélnek az alábbi jogai vannak az adatkezeléssel kapcsolatosan:

Tájékoztatáshoz való jog

A GDPR 15. cikk (1) bekezdésének megfelelően, Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve -a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével -törlését az adatfelvételnél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

Ebben az esetben Társaságunk az Ön által megjelölt elérhetőségére (e-mail cím, levelezési cím) továbbítja az alábbi információkat:

 • milyen személyes adatokat kezel Önről;
- milyen adatkezelés célokból;
- az adatkezelés időtartama;
- Önt adatkezeléssel összefüggésben megillető jogokról;
 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak („Adatvédelmi Hatóság”) címzett panasz benyújtásának jogáról.

Másolat kéréséhez való jog.

A GDPR 15. cikk (3)-(4) bekezdése alapján Ön másolatot kérhet a Társaság által kezelt személyes adatokról. Ebben az esetben a Társaság az Ön által megjelölt elérhetőségére (e-mail cím, levelezési cím) továbbítja azokat a személyes adatokat, amelyeket Önről a Társaság kezel. A Társaság a Fogyasztóvédelmi törvény előírását alkalmazva az Ön kérésére, 30 napon belül díjmentesen biztosítja ügyfélszolgálatán a hangfelvétel meghallgatását, illetve hangfelvételenként évente egy alkalommal a hangfelvételről másolatot biztosít. Amennyiben Ön kéri, a Társaság a hangfelvételről készült másolatot elektronikus úton bocsátja rendelkezésére. Ön ezen jogait együttesen és külön-külön is gyakorolhatja. A hangfelvétel kiadásának mindössze az a feltétele, hogy a Társaság az Ön azonosítását elvégezhesse. A Társaság Önt a hangfelvétel készítésével, megőrzésével és rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos kötelezettségéről, továbbá az egyedi azonosítószámról a telefonos ügyintézés kezdetekor tájékoztatni köteles.

Helyesbítéshez való jog.
A GDPR 16. cikke alapján, kérelmére az Ön kérésének megfelelően

módosítjuk, pontosítjuk a személyes adatát. Törléshez való jog.

Ön kérheti, hogy töröljük személyes adatát, amennyiben annak jelen tájékoztató szerinti adatkezelési célja megvalósult, vagy amennyiben az adatkezelés jogszerűtlenül történt.

Korlátozáshoz való jog.
Ön kérheti az adatkezelés korlátozását az alábbi esetekben:

 • ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor addig korlátozzuk az adatkezelést, amíg a Társaság ellenőrizi a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

Az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmében esetében azt is meg kell jelölni, hogy melyik okból kéri a korlátozást. A Társaság az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, a papír alapú iratokat pedig külön mappában tárolja.

A joggyakorlás közös szabályai.

A Társaság a kérelmét legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, amely legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.

A kérelem megtagadása esetén a Társaság a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be az Adatvédelmi Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Társaság fenntartja magának azt a jogot, hogy ha megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy a Társaság meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik.

Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Ön megítélése szerint a Társaság adatkezelése nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál eljárását kezdeményezheti.

 • 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 • +36 (1) 391-1400
 • +36 (1) 391-1410
 • ugyfelszolgalat@naih.hu
 • http://naih.hu

Emellett Önnek joga van a Társaság adatkezelésével szemben bírósághoz fordulni. A pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Budapest, 2019. augusztus 01.